sort
14/10/2022
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
23/09/2022
ĐÍNH CHÍNH TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA NQ ĐHĐCĐ V/V THAY ĐỔI ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CDC
21/09/2022
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CDC V/V THÀNH LẬP BAN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
21/09/2022
TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA NQ ĐHĐCĐ V/V THAY ĐỔI ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CDC
21/09/2022
THÔNG BÁO CỦA VSD VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN