sort
03/02/2021
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
26/01/2021
NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ THÀNH LẬP TỔ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
15/01/2021
SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
15/01/2021
MẪU ĐƠN ỨNG CỬ - ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
15/01/2021
MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ GIẤY ỦY QUYỀN
15/01/2021
CBTT VỀ PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG (ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG)
31/12/2020
CBTT VỀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN