Thông tin tài chính

Tổng quan
Tên giao dịch
Công ty Cổ phần Chương Dương
Mã chứng khoán
CDC
Vốn điều lệ
220 Tỷ đồng
Tổng CP niêm yết
21,988,716 CP

Công bố thông tin

21/06/2024
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CDC V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG ĐỂ MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG HOMELAND
21/06/2024
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CDC V/V THÔNG QUA CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Báo cáo tài chính

29/04/2024
Báo cáo Tổng hợp Quý 1 năm 2024
29/04/2024
Báo cáo Hợp nhất Quý 1 năm 2024

Đại hội đồng cổ đông

16/04/2024
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
03/04/2024
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (CẬP NHẬT BỔ SUNG)

Báo cáo thường niên

12/04/2024
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023
20/04/2023
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

Báo cáo quản trị

30/01/2024
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023
28/07/2023
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2023

Bản tin nhà đầu tư

15/01/2021
CBTT VỀ PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
08/01/2021
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hồ sơ Công ty

08/12/2023
GIẤY CNĐKDN LẦN 16 - NGÀY 08.12.2023
08/12/2023
HỒ SƠ NĂNG LỰC CDC
26/04/2023
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CDC
26/04/2023
QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CDC