Thông tin tài chính

Tổng quan
Tên giao dịch
Công ty Cổ phần Chương Dương
Mã chứng khoán
CDC
Vốn điều lệ
220 Tỷ đồng
Tổng CP niêm yết
21,988,716 CP

Công bố thông tin

21/11/2022
CÔNG VĂN SỐ 7698/UBCK-PTTT CỦA UBCKNN VỀ HỒ SƠ THÔNG BÁO SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
18/11/2022
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CDC V/V: THÔNG QUA DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG TV HĐQT, TV BKS CÔNG TY

Báo cáo tài chính

26/10/2022
Báo cáo tài chính Riêng Quý 3 năm 2022
26/10/2022
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2022

Đại hội đồng cổ đông

08/11/2022
TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN V/V MIỄN NHIỆM, BẦU BỔ SUNG TV.HĐQT/BKS CDC
14/10/2022
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Báo cáo thường niên

20/04/2022
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021
28/04/2021
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

Báo cáo quản trị

22/07/2022
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2022
26/01/2022
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Bản tin nhà đầu tư

15/01/2021
CBTT VỀ PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
08/01/2021
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hồ sơ Công ty

07/08/2021
GIẤY CNĐKDN LẦN 15 - NGÀY 9.2.2021
03/08/2022
HỒ SƠ NĂNG LỰC CDC
08/09/2021
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CDC
08/09/2021
QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CDC