sort
29/12/2023
NGHỊ QUYẾT HĐQT CDC V/V: CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHƯƠNG DƯƠNG
18/12/2023
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - NGUYỄN HOẰNG
11/12/2023
THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
06/12/2023
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ - MIỄN NHIỆM BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CDC
06/12/2023
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CDC V/V BỔ NHIỆM CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐQT VỚI ÔNG NGUYỄN NGỌC BỀN
08/11/2023
TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN MIỄN NHIỆM/BẦU BỔ SUNG TV.HĐQT NK 2023 - 2028
07/11/2023
THÔNG BÁO VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH VÀ NGÀY ĐẦU TIÊN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CDC12101
07/11/2023
NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V THÔNG QUA TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN MIỄN NHIỆM BẦU BỔ SUNG TV.HĐQT NK 2023-2028
31/10/2023
NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH CHƯƠNG DƯƠNG E&C
26/10/2023
NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU TRÊN HỆ THỐNG CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI