sort
30/11/2022
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ - BỔ NHIỆM MIỄN NHIỆM TV.HĐQT TV.BKS CDC
21/11/2022
CÔNG VĂN SỐ 7698/UBCK-PTTT CỦA UBCKNN VỀ HỒ SƠ THÔNG BÁO SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
18/11/2022
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CDC V/V: THÔNG QUA DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG TV HĐQT, TV BKS CÔNG TY
15/11/2022
NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V MIỄN NHIỆM BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
27/10/2022
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CDC V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN, MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG TV HĐQT, TV BAN KIỂM SOÁT
20/10/2022
GIẤY XÁC NHẬN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CẤP NGÀY 18/10/2022
18/10/2022
NGHỊ QUYẾT V/V KẾT QUẢ SXKD 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH QUÝ 4/2022 VÀ NGHỊ QUYẾT V/V ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
27/09/2022
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CDC V/V GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÚ CHƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU DÂN CƯ ĐÔNG CẦU HƯƠNG AN, TỈNH QUẢNG NAM
13/09/2022
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ - BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC LÊ THỊ MỸ HẠNH
12/09/2022
NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CDC V/V BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VỚI BÀ LÊ THỊ MỸ HẠNH