sort

2022

Năm
Tất cả
09/11/2022
THÔNG BÁO TỪ VSD VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI VÀ CHỐT DANH SÁCH THỰC HIỆN QUYỀN LẤY Ý KIẾN BẰNG VB ĐỂ THÔNG QUA NQ ĐHĐCĐ MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG TV.HĐQT, TV.BKS
02/11/2022
TB VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI THỰC HIỆN QUYỀN LẤY Ý KIẾN BẰNG VB ĐỂ THÔNG QUA NQ ĐHĐCĐ MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG TV.HĐQT, TV.BKS
22/09/2022
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHỐT DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ TỪ SGDCK TP.HCM
03/03/2022
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CHỐT DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 TỪ SGDCKHCM
26/02/2022
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CHỐT DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022